هواکش کابینتی

هواکش کابینتی

هواکش کابینتی یا فن باکس دستهای از هواکش های سانتریفوژ یوتیلیتی یا سانتریفوژ دوطرفه هستند که داخل یک باکس یا کابینت فلزی قرار می گیرند.در این نوع هواکش ها بسته به نیاز مشتریان محترم انواع فیلترها قابل تعبیه می باشد.کاربرد این نوع هواکش ها برای اتاق تمیز (کلین روم) یا در محیط هاییکه نیاز به استفاده از هواکش های کم سر و صدا است.

boxfann