هواکش صنعتی

هواکش صنعتی

هواکش صنعتی چیست هواکش های صنعتی دسته ای از هواکشها هستند که جهت تهویه در محیط های صنعتی به کار می روند تفاوت این هواکشها با سایر هواکشها معمولی در جنس و ضخامت پروانه و بدنه و نوع الکتروموتور آنها می باشدبرای مثال برای تهویه محیط های دارای هوای خورنده و اسیدی از ورق استنلس […]